Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ